Rīgas budēļi Salaspilī brauca

 
Nākat ļaudis skatīties
 Kādi brauca budēlīši:
 Vienu slieci kamaniņas,
 Trim kājām kumeliņš.
                 /Latv.t.dz./
 
 
     Salaspils novada bibliotēkas kolektīvs, kopjot tradīciju jauna gada sākumā būt kopā ar saviem draugiem, atbalstītājiem, čaklākajiem lasītājiem, dāsnākajiem grāmatu dāvinātājiem, šogad tikšanos rīkoja Ziemassvētku laika izskaņā – Zvaigznes dienā.
     Folkloras kopas „Savieši” dalībnieki, tērpušies maskās, šķetinot latviešu tautasdziesmu pūru, līdz ar sanākušajiem pēcpusdienu aizsāka ar bluķa vilkšanu apkārt bibliotēkas ēkai, simboliski savācot likstas un nelaimes, kuras vēlāk iznīdētas sadedzinot. Skaņas dziesmas un Ziemassvētku laika ticējumi pēcāk pieskandināja arī bibliotēkas telpas, kurās viesi varēja ļauties novadnieces Ineses Tones stāstījumam par zirgiem, viņu krāsām un pazīmēm. Ineses interese par zirgiem ir vainagojusies zinātnisku pētījumu, kas 2015.gadā izdots grāmatā ar audio pielikumu „Zirga pase”. Mijoties dziesmām un vēstījumam par latvieša senajā sētā svarīgu, augsti godātu dzīvnieku – zirgu, pasākuma otrā daļa noslēdzās ar apdziedāšanos un rotaļu saules, gaismas, pavasara un Visuma kārtības slavināšanai.
     2016. gads ir bibliotēkas 70. jubilejas un dzejnieka, tulkotāja Knuta Skujenieka 80.dzimšanas dienas gads, tāpēc, iezīmējot laika ritu un šī gada aktualitātes, klātesošie varēja atskatīties vēsturē – video noskatīties Knuta Skujenieka 70.dzimšanas dienas svinības Latviešu biedrības namā. Sirdssiltu pārsteigumu vakara izskaņā sagādāja Daugavas muzeja direktore Daina Lasmane ar unikālu dokumentālu videomateriālu par 20.gs. 80.gadu vidū realizētu projektu, kura ietvaros notika plostu brauciens pa Daugavu, rekonstruējot plostu siešanas un plostošanas procesu. Filma „Ātrāk par straumi” veltīta Daugavas plostniekiem un viņu amata prasmēm.
    Tautasdziesmas, rituāls, apdziedāšanās, latvisko vērtību godināšana sildīja un aizkustināja gan bibliotēkas viesus, gan nama saimniekus. Paldies folkloras kopai „Savieši” un visiem, kuri piedalījās.
    Saviem lasītājiem Jaunajā gadā bibliotēkas kolektīvs vēl turēt godā savu valodu un grāmatu lasītprieku, ikdienas steigā un tehnoloģiju laikmetā atrast laiku savējiem.
    Uz tikšanos grāmatu un informācijas pasaulē! 

                                                         

 

 

Tekstu sagatavoja Ilze Zariņa,
Salaspils novada bibliotēkas bibliotekāre
Foto: Ketija Klempnere