Īsi par bibliotēku

Salaspils novada bibliotēka

 

Bibliotēkas misija ir nodrošināt sabiedrībai vispusīgu, kvalitatīvu un vienlīdzīgu pieeju bibliotēkas resursiem. Attīstīt bibliotēku par mūsdienīgu un nozīmīgu informācijas ieguves un izglītības centru novadā, veicināt lokālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu.

 

Bibliotekāros pakalpojumus novadā nodrošina Salaspils novada pašvaldības iestāde Salaspils novada bibliotēka (nolikums) un tās struktūrvienības: Dienvidu filiālbibliotēka – apkalpo mikrorajona iedzīvotājus, un Saulkalnes filiālbibliotēka Saulkalnes ciematā, kur Saulkalnes iedzīvotājiem ir pieejami arī Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra filiāles pakalpojumi.

Salaspils novada bibliotēkas struktūru veido Abonements, Lasītava, Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa un Informācijas resursu un datu apstrādes nodaļa, Dienvidu filiālbibliotēka un Saulkalnes filiālbibliotēka

No 2005. gada 1. marta Salaspils novada bibliotēka veic Reģiona Galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinācijas un metodiskais centrs 36 pašvaldību bibliotēkām. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un to finansēšanu attiecīgajā novadā nodrošina līgumattiecības starp Salaspils novada pašvaldību un Pierīgas novadu pašvaldībām.

 

Adrese: Enerģētiķu iela 9
Salaspils, LV-2121
Tālrunis: 67943452
e–pasts: info@biblioteka.salaspils.lv
Tīmekļvietne: www.biblioteka.salaspils.lv
Tiešsaistes sociālie tīkli: https://www.facebook.com/salaspilsbiblioteka/ , “Twitter” un "Instagram" un TikTok
Bibliotēkas vadītāja: Daiga Orbidāne