Meklē informāciju gudri – aicina bibliotēka

  

Computers graphics              
                             Tiem, kuri vēlas apgūt, nostiprināt un papildināt prasmes darbā ar datoru, bibliotēkā iepriekš piesakoties, ir iespēja apmeklēt nodarbības. To saturu veido teorētiskā bāze pamatiemaņām un praktiski uzdevumi. Nodarbības grupām veidojam kā latviešu tā krievu valodās. Ja interesentu atsaucība būs pietiekama, lai izveidotu grupu (optimāli 6-7 dalībnieki grupā), nodarbības sāksies 2017.gada janvārī. Pieteikties aicinām bibliotēkā uz vietas vai pa tālruni 67387153.
 
 
Mūsdienās informācijas meklēšanas tendences un tradīcijas visnotaļ diktē laikmetam raksturīgās iezīmes – tehnoloģiju attīstība, digitālās publicēšanas iespējas, informācijas apjoms. Vajadzību pēc informācijas ietekmē nolūks, motivācija rast atbildi jautājumam, kas nosaka informācijas avota izvēli. Neskatoties uz interneta sniegtajām iespējām, zinātniskas, kvalitatīvas informācijas pieejamība ir ierobežota. Visvairāk zinātnisko žurnālu tiek publicēti ASV un Eiropā un piekļuvi tiem nodrošina datubāzes, kuras ir abonējams resurss.
Salaspils novada bibliotēka veido un abonē kā bibliogrāfiska rakstura, tā pilnteksa tiešsaistes datubāzes. Informācija par bibliotēkas krājumu tiek apkopota, uzturēta, papildināta un aktualizēta Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā, kura trīs daļas (Elektroniskais katalogs, Analītika, Novads) diferencē informācijas izguves rezultātus. Kļūstot par bibliotēkas reģistrētu lasītāju, interesents iegūst autorizētas piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli), kas nodrošina saziņu ar bibliotēku un kontroli par saistībām ar to. Autorizējoties sadaļā Mana bibliotēka, lietotājam ir piekļuve bibliotēkas sūtītajām ziņām, iespēja būt informētam par bibliotēkā paņemtu vienību nodošanas termiņu, kā arī pieteikt grāmatas vai žurnāla izmantošanas termiņa pagarināšanu un „iestāties rindā” konkrētā nepieciešamā materiāla izmantošanai.
Pierīgas novada bibliotēku kopkatalogs satur ziņas par Salaspils novada bibliotēkas un citu Pierīgas reģiona pašvaldību un izglītības iestāžu bibliotēku krājumā esošajiem iespieddarbiem, audio un video materiāliem. Kopkataloga sastāvdaļa Analītika atspoguļo pamatinformāciju par rakstiem laikrakstos un žurnālos, kas papildināta ar anotāciju, tematiskajām norādēm un saiti uz rakstu Lursoft portālā news.lv. Tādējādi, apmeklējot bibliotēku, lietotājam ir priekšrocība piekļūt pilnam tekstam. Bibliotēkas krājums regulāri tiek papildināts ne tikai ar daiļliteratūru un grāmatām nozarēs, bet arī tiek veidotas tematiskas rakstu kopiju kopas, kas satur kā teksta, tā vizuālo materiālu: attēlus, tabulas, shēmas, diagrammas. Kopkataloga sastāvdaļa Novads vienuviet apkopo ziņas par bibliotēkā esošajām grāmatām, elektroniskajiem resursiem, avīžu un žurnālu rakstiem par Salaspils novadu un Pierīgas reģionu. Rakstu kopijas sistematizētas tematiskajās mapēs.
Bibliotēkas krājumā līdzās grāmatām un periodiskajiem izdevumiem plauktos, lasītājs atradīs arī informācijas avotus elektroniskā formā. Tās ir bibliotēkas abonētās datubāzes Lursoft laikrakstu pilntekstu datubāze news.lv, letonika.lv un bibliogrāfisku un pilntekstu datubāzu kolekcija EBSCOhost http://search.ebscohost.com.
Letonika.lv ir digitāls zinību resurss – ceļvedis par Latvijas kultūru vēsturi, valodu, dabu, ģeogrāfiju, literatūru, cilvēkiem. Sadarbojoties ar autoriem un iesaistoties projektos, ir radīta viena no apjomīgākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā. Datubāzes satura mērķauditorija - skolēni, studenti, pedagogi, arī citi interesenti. Datubāzē iekļautas nozaru un vispārīgās enciklopēdijas un vārdnīcas, teksts papildināts ar attēlu galerijām, video un audio ierakstiem. Tiem, kas lasa grāmatas – latviešu autoru biogrāfijas un oriģinālliteratūra pieejama pilnā tekstā. Resurss, izmantojot interaktīvu karti, nodrošina ceļojuma maršruta plānošanu pa Latviju.
Datubāzu kolekcija EBSCOhost piedāvā informāciju akadēmisko studiju tēmās galvenokārt angļu valodā kā humanitārajās, tā eksaktajās un sociālajās zinātnēs. Kolekcijā iekļauti resursi, kas ietver pamatziņas un anotāciju par publikācijām ārzemju periodiskajos izdevumos un arī pilntekstu datubāzes, no kurām Academic Search Completesatur vairāk kā 8500 periodisko izdevumu pilnus tekstus laika periodā no 1887.gada līdz mūsdienām. Kolekcijā iekļauta arī attēlu datubāze.  Bibliotēkā reģistrētajiem lasītājiem kolekcijas saturam iespējama individuāla autorizācija no citām darba vietām (arī mājās) ārpus bibliotēkas darba laika.
Bibliotēkas lokālajā tīklā ir izveidota datubāze E-kiosks, kurā vienuviet ir piekļuve žurnālu digitālajām versijām, Salaspils novada bibliotēkas veidotajām un abonētajām datubāzēm un katalogiem, kas aptver reģionu un satur saiti uz Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu. Datubāzē pieejami raksti no tādu žurnālu e-versijām kā iFinanses, IR, Skolas Vārds, Pirmsskolā u.c. Resurss tiek pilnveidots un saturs regulāri papildināts.
Bibliotēkā nodrošinām bezvadu internetu darbam ar portatīvajām ierīcēm, kā arī  lasītavā ēkas 2.stāvā cilvēkiem ar redzes traucējumiem piedāvājam iespēju lasīt, izmantojot telelupu.
Uz tikšanos bibliotēkā!
             Informāciju sagatavoja bibliotekāre Ilze Zariņa