Lielā Lasītāju balva 2016

 

                                      

               Lauku bibliotēku atbalsta biedrības konkursa          
               “LIELĀ LASĪTĀJU BALVA – 2016”
                                               NOLIKUMS
 
 1.  Šis nolikums nosaka nevalstiskās organizācijas „Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” konkursa (turpmāk – konkurss) izsludināšanas un norises kārtību.
 2. Nevalstiskā organizācija „Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” (turpmāk – LBAB) 2016.gadā izsludina konkursu par Latvijas bibliotēkās lasītākajām grāmatām.
 3. Konkurss ir atklāts, un to organizē LBAB sadarbībā ar publiskajām bibliotēkām.
 4. LBAB izsludina konkursu kādā no saviem sarīkojumiem un publicē to mājas lapā www.jzb.lv.
 5. Konkursā piedalās Latvijas pēdējo trīs gadu pirmizdevumi septiņās nominācijās:
1)     oriģinālprozā;
2)     oriģināldzejā;
3)     tulkotajā daiļliteratūrā;
4)     bērnu oriģinālliteratūrā;
5)     tulkotajā bērnu literatūrā;
6)     dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā;
7)     tulkotajā dokumentālajā un zinātniski populārajā literatūrā.
 1. LBAB valdes sēdē apstiprina konkursa komisiju 7 cilvēku sastāvā, kuri no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.
 2. Kandidātus apbalvošanai izvirza publiskās bibliotēkas, pamatojoties uz bibliotēku statistiku un norādot grāmatas pieprasījumu skaitu, katrā nominācijā piesakot līdz 5 pretendentiem.
 3. Katra reģiona galvenā bibliotēka apkopo pieteikumus un iesniedz tos LBAB  konkursa komisijai līdz  10. novembrim.
 4. Konkursa komisija līdz 20. novembrim izskata iesniegtos sarakstus.
 5. Konkursa komisijas priekšsēdētājs sasauc konkursa komisijas sēdes, nosakot to norises vietu un laiku, kā arī vada tās. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 tās locekļu. Sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi.
 6. Konkursa komisija, balstoties uz sarakstiem, izvērtē un nosaka katrā nominācijā uzvarētāju.
 7. Konkursa komisijas priekšsēdētājs iesniedz LBAB valdei konkursa komisijas lēmumu apstiprināšanai, pievienojot sarakstus un protokolu.
 8.  LBAB valde lemj par konkursa balvu fondu.
 9. LBAB laureātiem pasniedz balvas gada noslēguma sarīkojumā.
 
     Nolikums apstiprināts LBAB valdes sēdē
     2016.gada 14.jūnijā, prot.nr. 2/2016