Konkurss "Lielā lasītāju balva - 2010"

Nevalstiskā organizācija „Lauku atbalsta biedrība” izsludina konkursu Latvijas bibliotēkās lasītākajām grāmatām un aicina Latvijas publiskās bibliotēkas izvirzīt grāmatas konkursam „Lielā lasītāju balva – 2010”.

Apbalvošanai tiek izvirzītas 2009. gadā Latvijā izdotās grāmatas septiņās nominācijās:

1)      oriģinālprozā (autors, izdevējs);

2)      oriģināldzejā (autors, izdevējs);

3)      tulkotajā daiļliteratūrā (tulkotājs, izdevējs);

4)      bērnu oriģinālliteratūrā (autors, izdevējs);

5)      tulkotajā bērnu literatūrā (tulkotājs, izdevējs);

6)      dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā (autors, izdevējs);

7)      tulkotajā dokumentālajā un zinātniski populārajā literatūrā (tulkotājs, izdevējs).

 

KONKURSA NOLIKUMS

 

 1. Šis nolikums nosaka nevalstiskās organizācijas „Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” konkursa (turpmāk – konkurss) izsludināšanas un norises kārtību.
 2. Nevalstiskā organizācija „Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” (turpmāk – LBAB) 2010.gadā izsludina konkursu par Latvijas bibliotēkās lasītākajām grāmatām, kas izdotas 2009. gadā.
 3. Konkurss ir atklāts, un to organizē sabiedriskā organizācija LBAB sadarbībā ar publiskajām bibliotēkām.
 4. Nevalstiskā organizācija LBAB izsludina konkursu kādā no saviem sarīkojumiem un publicē to presē.
 5. Apbalvošanai tiek izvirzītas 2009. gadā Latvijā izdotās grāmatas septiņās nominācijās:

8)      oriģinālprozā (autors, izdevējs);

9)      oriģināldzejā (autors, izdevējs);

10)  tulkotajā daiļliteratūrā (tulkotājs, izdevējs);

11)  bērnu oriģinālliteratūrā (autors, izdevējs);

12)  tulkotajā bērnu literatūrā (tulkotājs, izdevējs);

13)  dokumentālajā un zinātniski populārajā oriģinālliteratūrā (autors, izdevējs);

14)  tulkotajā dokumentālajā un zinātniski populārajā literatūrā (tulkotājs, izdevējs).

 1. Kandidātus apbalvošanai izvirza publiskās bibliotēkas, pamatojoties uz bibliotēku statistiku un norādot grāmatas pieprasījumu skaitu, katrā nominācijā piesakot līdz 5 pretendentiem.
 2. Katra reģiona galvenā bibliotēka apkopo pieteikumus un iesniedz tos LBAB izveidotajai konkursa komisijai līdz  10. novembrim.
 3. LBAB izveido konkursa komisiju 7 cilvēku sastāvā, kuri no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.
 4. Konkursa komisija līdz 20. novembrim izskata iesniegtos sarakstus.
 5. Konkursa komisijas priekšsēdētājs sasauc konkursa komisijas sēdes, nosakot to norises vietu un laiku, kā arī vada tās. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 tās locekļu. Sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi.
 6. Konkursa komisija, balstoties uz sarakstiem, izvērtē un nosaka katrā nominācijā uzvarētāju.
 7. Konkursa komisijas priekšsēdētājs iesniedz LBAB valdei konkursa komisijas lēmumu apstiprināšanai, pievienojot sarakstus un protokolu.
 8. Nevalstiskās organizācijas LBAB valde lemj par konkursa balvu fondu.
 9. Nevalstiskā organizācija LBAB laureātiem pasniedz balvas gada noslēguma sarīkojumā.

Nolikums apstiprināts LBAB valdes sēdē

2010.gada 27.septembrī, prot.nr. 7/2010