Godinātie bibliotēku darbinieki Gada noslēguma pasākuma Mārupē 2008. gada 10. decembrī

Nominācijas :

Gada bibliotēka- Baložu bibliotēkai par ieguldījumu bibliotekāro procesu sakārtošanā un sekmīgu komandas darbu.

Gada bibliotekārs- Vizmai Stūrmanei par mērķtiecīgu bibliotekāro procesu sakārtošanu un aktīvu darbību kultūras dzīves organizēšanā.

Goda bibliotekārs- Emīlijai Šķesterei par lasīšanas kultūras veidošanu bērniem un ilggadīgu devumu bibliotēkas attīstībā

Darba jubilejas:

Emīlija Šķestere (Siguldas pilsētas Bērnu bibliotēka) - 50 darba gadi

Rita Rudzīte (Krimuldas pagasta biblbiotēka) - 40 darba gadi

Aina Gribnere (Saulkrastu pilsētas bibliotēka) - 30 darba gadi

Sarma Jurgelāne (Krimuldas pag. Inciema bibliotēka) - 25 darba gadi

Vija Onskule (Inčukalna novada bibliotēka) - 25 darba gadi

Inese Einika (Saulkrastu pilsētas bibliotēka)- 25 darba gadi

Guna Gabrāne (Olaines pag. Gaismu bibliotēka) - 20 darba gadi

Dzīves jubilejas:

Dzidra Reiziņa (Mārupes pag. Mazcenu bibliotēka) - 65 dzīves gadi (arī 40 darba gadi)

Ingrīda Grante (Olaines pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļa) - 65 dzīves gadi

Marija Aļeksejeva (Inčukalna novada bibliotēka) - 60 dzīves gadi

Aldis Auziņš (Inčukalna novada bibliotēka, arī jaunais darbinieks) - 50 dzīves gadi

Rīgas rajona padomes Atzinības raksti:

Daiga Orbidāne (Salaspils novada bibliotēka) - par ieguldījumu Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas attīstība

Daiga Brigmane (Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka) - par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, integrācijā un kultūrvides veidošanā Stopiņu novadā (beigusi arī Latvijas Univesrsitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju nodaļas maģistratūru)

Mācību iestādes beigušie:

Maģistri: Anda Priedīte (Salaspils novada bibliotēka)

Rasma Dombrovska (Baložu pilsētas bibliotēka)

Daiga Brigmane

Bakaluri: Inita Vilcāne (Salaspils novada bibliotēka)

Daina Auziņa (Salas pagasta bibliotēka)

Anna Lemeševska (Baložu pilsētas bibliotēka)

Dainuvīte Markelova (Baložu pilsētas bibliotēka)

Kristīne Ogorodņikova (Saulkrastu pilsētas bibliotēka)

Koledžas izglītība: Rita Germane (Salaspils novada bērnu un jaunišu filiālbibliotēka "Avotiņš")

Jaunie darbinieki:

Līga Kazusa (Olaines pilsētas bibliotēka)

Māra Kice (Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka)

Aiva Grundule (Babītes pagasta pašvaldības bibliotēka)

Laura Bula (Salaspils novada bibliotēka)

Evita Gleizde (Salaspils novada bibliotēka)

Aldis Auziņš (Inčukalna novada bibliotēka)