Lietošanas noteikumi

Apstiprināts
Salaspils novada domes sēdē
2007. gada 31.oktobrī
(prot.Nr.22, 6.§)

Salaspils novada bibliotēkas lietošanas noteikumi

Grozījumi 27.02.2013. domes sēdē, prot.Nr.4, 9.§

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Salaspils novada bibliotēkas un tās filiālbibliotēku (turpmāk tekstā - Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

1.2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

1.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Salaspils novada dome.

1.4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

2. Bibliotēkas lietotāji

2.1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

2.2. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. Lietotājs sniedz sekojošu kontaktinformāciju: dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts. (ar 27.02.2013.grozījumiem)

2.3. Lietotājus līdz 15 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu (galvojumu).

2.4. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

2.5. Reģistrējoties bibliotēkā lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

2.6. Reģistrētam lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lasītāja karte, kas ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. Bibliotēkas apmeklējuma laikā, lietotājam lietotāja karte jāatstāj pie bibliotekāra (ar 27.02.2013. grozījumiem)

2.7. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Maksa par atkārtotu lasītāja kartes izsniegšanu EUR 0,70. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

2.8. Mainot vārdu vai uzvārdu, lietotājam par izmaiņām jāpaziņo, ierodoties Bibliotēkā un uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

2.9. (izslēgts ar 27.02.2013. grozījumiem).

3.Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

3.1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu veidi un cenas ir apstiprināti ar Salaspils novada domes lēmumu.

3.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi:

3.2.1. Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;

3.2.2. lietotāju apmācība, konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem, citiem informācijas resursiem un informācijas sistēmām, kā arī to izmantošana;

3.2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

3.2.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

3.3. Datoru , interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

3.4. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Kopējais lietošanas termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

3.5. Paaugstināta pieprasījuma dokumentus izsniedz rindas kārtībā.

3.6. Lasītājam uz māju izsniegto izdevumu maksimālie lietošanas termiņi:

- grāmatām 4 nedēļas;

- jaunieguvumiem un paaugstināta pieprasījuma dokumentiem 2 nedēļas;

- žurnāliem 1 nedēļa;

3.7. Par izdevumu nodošanas termiņa neievērošanu iekasē kavējuma naudu - EUR 0,07 par katru nokavēto dienu par iespiedvienību, pretī izsniedzot kvīti. Līdz kavējuma naudas nomaksāšanai lietotājam iespieddarbus un citus materiālus uz mājām neizsniedz. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

3.8. Lietotājam vienlaikus izsniedz:

- grāmatas 6 eks.,

- žurnālus 6 eks.,

- jaunieguvumus un paaugstināta pieprasījuma dokumentus 2 eks. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

3.9. Lietotājam līdzņemšanai neizsniedz:

- avīzes,

- pieprasītākos nozaru periodiskos izdevumus,

- periodikas jaunieguvumus (jaunākie 2 nr.),

- Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas u.c.dokumentus.

- lasītavas grāmatas u.c. dokumentus (ar 27.02.2013. grozījumiem)

4.Bibliotēkas lietotāja tiesības

4.1. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu, saskaņā ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem (ar 27.02.2013. grozījumiem)

4.1.1. izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas; (ar 27.02.2013. grozījumiem)

4.1.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

4.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

4.1.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, izmantojot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav; (ar 27.02.2013. grozījumiem)

4.1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

4.1.6. (izslēgts ar 27.02.2013. grozījumiem).

4.2. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes vai citiem funkcionāliem traucējumiem, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus bibliotēkai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

4.3. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

4.4. Ierosinājumus un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas direktoram.

5.Bibliotēkas lietotāja pienākumi

5.1. Ierodoties bibliotēkā, uzrādīt lietotāja karti, ja lietotāja kartes nav - personu apliecinošu dokumentu.

5.2. Virsdrēbes un somas atstāt speciāli tam paredzētā vietā.

5.3. Saudzēt bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citus dokumentus. Par tajos pamanītajiem bojājumiem informēt bibliotekāru. Sekot līdzi dokumentu nodošanas termiņiem, vajadzības gadījumā pagarināt (personīgi, pa tālruni, e-pastu, vai elektroniski bibliotēkas mājaslapā, izmantojot autorizāciju), saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku. Rezervētās grāmatas jāizņem 1 nedēļas laikā. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

5.4. Nozaudētos vai sabojātos bibliotēkas dokumentus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt šo dokumentu vērtību naudā atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajai cenai. Gadījumos, ja grāmata nav pieejama tirdzniecībā, Bibliotēkas krājuma izvērtēšanas komisija nosaka tās vērtību.

5.5. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi - jāierobežo darbības, kas var būt traucējošas pārējiem bibliotēkas lietotājiem. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

5.6. Aizliegts patvaļīgi rīkoties vai bojāt bibliotēkas iekārtas, vai nodarīt citus materiālus zaudējumus bibliotēkai. Par nodarīto kaitējumu lietotājs atbild Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

5.7. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, atrodas bibliotēkā nehigiēniskā vai sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī, bojā bibliotēkas inventāru, var izraidīt no Bibliotēkas telpām. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

5.8. Par Bibliotēkas lietošanas noteikumu atkārtotu neievērošanu, lietotājam var tikt pārtraukta Bibliotēkas pakalpojumu sniegšana uz laiku līdz 6 mēnešiem. (ar 27.02.2013. grozījumiem)

 

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Salaspils novada bibliotēkā

 

1.Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un

vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs.

2. Lietotājs var rezervēt darba staciju uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā 1 stundu dienā. Nepieciešamības gadījumā darba laiks var tikt pagarināts.

3. Kavējot ilgāk par 15 minūtēm, lietotājs zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.

4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

5. Lietotāja tiesības:

5.1. saņemt konsultācijas neskaidrību gadījumā;

5.2. saglabāt izveidotās datnes personīgajos datu nesējos (CD, DVD, USB, zibatmiņas u.c.);

5.3. mainīt darba staciju, tikai saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku;

5.4. veikt izdrukas un skenēšanu (skat. Maksas pakalpojumi) ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

6. Ja lietotājs ir saglabājis datnes cietajā diskā, Bibliotēka neatbild par saglabāto datņu drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātās datnes būs pieejamas jebkuram lietotājam un var tikt izdzēstas bez jebkāda brīdinājuma .

7. Par programmatūras kļūdām vai bojātu aparatūru lietotājam nekavējoties jāinformē Bibliotēkas darbinieks.

8. Lietotājam aizliegts:

8.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt

datoru, kad traucēta tā darbība;.

8.2. mainīt datora programmatūras konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

8.3. pieslēgt personīgo datortehniku Bibliotēkas lokālajam tīklam;

8.4. lietot pārtikas produktus;

8.5. vienlaicīgi atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem;

8.6. pie datora atrasties virsdrēbēs;

8.7. apmeklēt neētiska satura interneta adreses (pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta u.c. satura saites).

9. Darbu beidzot, lietotājam jāaizver lietotās programmas.

10. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisīts bojājums ir jākompensē pašam lietotājam atbilstoši LR likumdošanai.

11. Par datoru, interneta un citu elektronisko informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtības neievērošanu var tikt ierobežota vai pārtraukta datoru izmantošana.”